ماشین لاستیکش باشیم! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   46 40% with 10 votes

ماشین خود را انتخاب کنید و مسابقه راه مسابقه. نگه دار، یک لاستیکش باشیم! برای تا زمانی که ممکن است به عنوان شما مسابقه.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن فلش سمت چپ کلیدی - عقب ناب انجمن فلش راست کلید - رو به جلو خم کاربری پایین ARROW کلیدی - ترمز.

DrivingObstacleWheelieCars