وابسته به تار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

مشاهده تمام مخفی کردن موجودات کمی در این بازی کوتاه.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleKidsTiming Webby