سیندرلا: تا سکته مغزی از نیمه شب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   45 44.44% with 9 votes

راهنما سیندرلا پیدا کردن چیزهایی که مورد نیاز قبل از زمان اجرا می شود!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsAdventureGirlCollecting Timing FantasyCinderellaUntilStrokeMidnight