ونسا Hudgens بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

به نظر می رسد که ونسا می خواهد به دور از دیزنی را نشان می دهد و تمرکز بر حرفه ای بزرگسال تر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsVanessaHudgens