ون ژلهای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

قطره ژله روی میز و سعی کنید برای حفظ تعادل!

کنترل بازی:
با فشار دکمه سمت چپ ماوس را به قطره ژله. دیگر دکمه ژله بزرگتر خواهد بود شما را نگه دارد.

FunnyJellies