شاهزاده شهری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

اگرچه دشوار است حفظ کاشی (کاشی و سرامیک) خود را به عنوان دختر شیک ترین شهرستان، این مد لباس قطعا می داند که چقدر به سبک شیک خود را به نظر می رسد شهری!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpUrbanPrincessGirlDress UpCity