بازی به نام باب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما دیو پاندا حباب های ضربه و طفره رفتن اشیاء مرگبار به زندگی صلح آمیز خود ادامه دهد.

کنترل بازی:
استفاده از فلش به حرکت در اطراف، و فلش تا ضربه حباب حفاظتی خود را.

ActionGameCalled