دست انداز زیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

خلبان راهنما ضربت زیر را از طریق غار از عذاب، به دور زیر را در اعماق اقیانوس. جلوگیری از ضربه دیوار و سقف گلفهشنگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBump