باد طوفان 1.5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

انتخاب برج های خود را عالمانه به عنوان دشمنان شما را در سرخ مایل به قرمز و همچنان به ارتقاء پایه خود را از برج.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyStormWinds