صوتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   182 90% with 20 votes

مسابقه صوتی از طریق مراحل را به نفع خود.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت، فاصله برای پرش

Platform Action ArcadeSonic