جامد RPG بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در طول 800 سال گذشته پس از شر بزرگ، سفر در تلاش خود، خرید اقلام، گرفتن سلاح و انجام نبرد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySolid