درایور های هوشمند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مسابقه پایین جاده ها به عنوان شما را در حد سرعت بماند تا شما را گول زدن ترافیک و موانع دیگر.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

ObstacleCollecting SmartDriver