سبک های پاییز هوشمند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نسیم آسمان و دوستان او در حال رفتن به امشب حزب و نیاز به تصمیم گیری آنچه را می پوشند. آنها فقط در خرید برای پاییز لباس جدید خود را به طوری که وجود دارد 'تن ترکیبات سرگرم کننده لباس شما می توانید در این آسمان نسیم لباس تا بازی را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSmartFallStyles