سبک جدید نقطه ای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس او را تا قبل از او بیرون می رود برای یک روز سرگرم کننده دوچرخه سواری پیش رو. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpSpotStyles