چشم هاوک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

آیا می توانم طراح انتخاب شده در میان جمعیت شما نقطه

کنترل بازی:
با موس خود را کلیک کنید.

SkillFindSpotHawk