پیدا کردن آن را! Findit بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

چیزی که در تصاویر به تدریج تغییر خواهد کرد. هنگامی که شما آن را پیدا کنید، بر روی آن کلیک کنید. اگر شما دان 'تی آن را قبل از زمان اجرا می شود، و یا شما را در محل اشتباه کلیک کنید، بازی به پایان رسیده است.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

Android Hidden ObjectsFindFindit