شرلوک هلمز: نامه های پنهان می یابد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

و باید به آن افتخار می شود قادر به نشان دادن این بازی، به عنوان حتی به عنوان نشان می دهد که آن را در مورد چیزی واقعا جالب در اینجا، دور از شرلوک هولمز به عنوان یک قهرمان اصلی است، باید آن را حداقل وسوسه انگیز برای دیدن چگونه آن را می رود. خوب، ما او را می دانید، پس بیایید 'ببینید که چقدر خوب می تواند به ما در برخی از کار که او قطعا به مراتب بهتر از هر کسی از ما باشد. شاید نه؟ اما اجازه دهید سعی کنید 'و نشان می دهد آنچه ما می توانیم. سعی کنید به شناسایی 26 حرف پنهان در عکس. زمان محدود است و آن را '300 ثانیه، بنابراین تمرکز و تمرکز به عنوان خوب به عنوان امکان پذیر است. شانس خوب بازی شرلوک هلمز می یابد نامه!

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleLettersAndroid Hidden Objects