مزرعه بازی های پنهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

مزرعه اعداد پنهان بازی ها، بازی موش

کنترل بازی:
این بازی را می توان تنها با ماوس ایفا کرده است.

NumbersHidden ObjectsFarmGames