درایور آس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

درایو و با شتاب تمام نقاط شما می توانید در حالی که dodging نشت نفت، مخروط و بیشتر. ساخت تا سرعت بیشتر.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی ماشین.

Driver