خشمگین پرنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

این ها 'انتقام از پرندگان عصبانی! از آنجایی که ماجراجویی خود را شل و ول پرنده رفته است مطلقا از جا در رفته! این را یاد گرفته است که چگونه برای شکستن دیوار و لوله ها، اما در حال حاضر چیزهای دیگر برای آن خطرناک خواهد بود - برای مثال، blowouts گاز و سیم. آیا پرنده شما دوباره کمک کند؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی

FunnyBird