شاهزاده خانم گاه به گاه مسابقه چالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا می خواهید در مورد برخی از بازی های گاه به گاه سعی کنید؟ این سه بف اسلیم موهایشان را طراحی کرده اند و اکنون آماده خرید لباس های مدرن مدرن هستند! آیا می توانید به آنها کمک کنید بهترین لباس ها و جواهرات را برای مطابقت با انتخاب شاهزاده انتخاب کنید؟

کنترل بازی:
در بازی

Girl Dress Up Princess Html5