بازی کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

play play یک platformer است که در آن پخش کننده باید تنها با یک منظره حرکت کند. بر اساس تئاتر ، سکوها با پیشرفت بازیکن در بازی تغییر خواهند کرد و بدون ترک کردن صفحه ، طرح متفاوتی را نشان می دهد.

کنترل بازی:
در بازی

Platforms Jumping Unity Webgl Extreme Sport