Fludo بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرش از پلت فرم به پلت فرم جمع آوری توپ های زرد.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت و پرش.

PlatformsCollecting JumpingMonstersFludo