اجرای اجرای Ben10 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   146 70% with 20 votes

به عنوان جمع آوری بسیاری از حوزه قدرت بیگانه به عنوان شما می توانید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PlatformsCollecting JumpingBen10