Goku پریدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

راهنما Goku به ارتفاع بیشتر با پریدن بر روی سنگ است.

کنترل بازی:

استفاده از موس برای پرش.

PlatformsJumpingAndroid Goku