لباس حزب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

سال جدید! زمان به انتخاب کردن لباس حزب و جشن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPartyDresses