شبیه ساز پاندا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ماجراجویی پاندا شروع می شود! در این شبیه ساز شما برای پاندا بازی خواهید کرد. تنها در جنگل زندگی می کند، زیرا جنگل پر از شکارچیان خطرناک است. بنابراین، شما باید یک خانواده را ایجاد کنید، توله های تولد بدهید و خانه خود را بهبود ببخشید. علاوه بر این، پاندا با انجام وظایف مختلف می تواند به دیگر پانداها کمک کند.

کنترل بازی:
در بازی

Fighting Adventure Simulation Beat 'em Up Animal Panda Unity Webgl