مطابقت با حیوانات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مطابقت با حیوانات: این بازی آموزشی ناز مناسب برای کودکان برای تمرین رنگ و شکل تشخیص است! در سه سطح مختلف با افزایش مشکالت، جفت حیوانات مورد نیاز باید شناسایی و از طریق یک خط متصل شوند. مکانیک بازی ساده همچنین کمک به آموزش مهارت های حرکتی و اطمینان از ساعت ها سرگرم کننده در جهان خیالی!

کنترل بازی:
در بازی

Educational Kids Matching Animal Html5 Touchscreen Connect