کریستال اتصال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

در نظر گرفتن 2 از آیکون همان را به فاش کردن تصویر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android CrystalConnect