خانواده خرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این خانواده از خرس های خارج برای یک پیک نیک روز، خود را آماده به تصویر خانواده خود را گرفت به طوری که آنها می تواند سرگرم کننده را به یاد داشته باشید روز پر خود را در مورد به در رفتن! آیا می توانم آنها را رنگ و آنها را به بهترین خود را نگاه کنید عکس؟

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

EducationalKidsAnimalBearColoringFamily