Loa و تلاش جزیره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

انسان از شر خالص قطعات گسترده آلوده جهان است. شما باید در زمان به عقب فرستاده شده به کردهاید و جلوگیری از این شر از همیشه در حال متولد شده است. آیا شما قادر به پیدا کردن آن در زمان؟

کنترل بازی:
Z - نگه مغناطیسی sparkfield / نگه دارید به اجرا در حالی که در حال حرکت / به جست و خیز میان پرده X
- رفتن / بحث فضایی
- مکث / بازی شروع.

AdventureIslandQuest