Labirynt بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرواز در اطراف کوه در می رم و اهرمهای اقلام گرفتن. اجتناب از دیوار در همه هزینه ها و پیدا کردن درب های خروج.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyLabirynt