La Banda در دل پاسیو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

درایو دوچرخه و جمع آوری تمام پرچم و توپ. سعی کنید برای جلوگیری از همه موانع در طول مسیر تا آنجا که ممکن است و یا بیش از آن.

کنترل بازی:
کلید فلش حرکت می کند.

AdventureObstacleCollecting BicycleBandaPatio