Higglytown: خواروبار برو برو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

راهنما خرید اقلام در لیست خرید با انتخاب آیتم ها در دندانه دار کردن، عجله کردن قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsMatching Timing Android HigglytownGrocery