تعمیرات ربات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1910 65.52% with 29 votes

تعمیر ارتش ربات خود را پس از یک خط مونتاژ نقص به تطبیق اغلب روبات های تکمیل شده با قطعات متصل نشدهاست خود را!

کنترل بازی:
هنگامی که شما فکر می کنم شما 'ام یک جفت بازی، و سپس دکمه

RobotsKidsMatching Android Repair