جنگ روبات ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

تمام ربات های دشمن را شکست.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند / هدف انجمن - شوت انجمن ها - پرش
D - پرتاب بمب.

RobotsActionShoot 'em Up