راهنما آرایش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به همه که این دختر باید در نظافت خود را تا زیباترین دختر همیشه است. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyHelpMake-up