خنده دار را تشکیل می دهند 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

فصل دیگری از این بازی که در آن قرار دادن را بر خودتان و یا در شخص دیگری به معنای به هم خوب است. آن را بسیار آسان به آن لذت ببرید با مقدار زیادی از گزینه های موجود در این بازی است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverFunny