روز برداشت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

روشن هیئت مدیره از بین بردن تمام میوه ها قبل از زمان اجرا می شود به نمره حداکثر امتیاز را از طریق مراحل مختلف.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Board FruitMatching Android Harvest