خنده دار صورت مواد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

هر کس در یک زمان و یا با مواد غذایی خود را ایفا کرده است، چینش دوباره آن را بر روی صفحه به شکل یک چهره. در این بازی ما همان چیزی که در یک مجازی انجام دهد، بدون شک، راه سرگرم کننده.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsFunnyFoodFace