فرماندهی میدانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سربازان فرمان در ویتنام. کاربران می دل شکسته برای این بازی تاکتیکی!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

StrategyActionSeriesFieldCommand