کشتن مزرعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اصلا اجازه مردان سبز شما برسد.

کنترل بازی:
دان 'تی اجازه دهید مردان سبز رسیدن به you.Use از موس خود را به کنترل تفنگ خود را. هنگامی که شما در رسیدن به سطح بالاتر، بازی سخت تر خواهد شد.

ActionKillField