F1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مسابقه راه خود را به مدار از پیروزی.

کنترل بازی:
پلیر 1: پروژه کلید های arrow به حرکت می کند تغییر
برای استفاده از توربو پلیر

2: انجمن wasd به حرکت، عکس - کلید به استفاده از توربو.

Racing