خیابان سلسله بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

را وارد کنید خیابان سلسله و نبرد راه خود را از طریق هاب و نابود کردن گالری انسان چوب قرمز.

کنترل بازی:
دستورالعمل ها و کنترل ها در بازی هستند

AdventureActionDynastyStreet