تقسیم الهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما پیتر پیتر هستید و نقش شما این است که تقسیم الهی را با مرتب کردن روحهای خوب از آنهایی که بدست می آورید، توسط توپ های سیاه و سفید ترسیم کنید. این روح ها سعی می کنند به صورت تصادفی گزاف گویی کنند و شما باید آنها را به طور کامل در زمان جدا کنید. استفاده از زمان مناسب و کنترل دروازه مروارید.

کنترل بازی:
در بازی

Ball Mouse Skill Timing