گوشت یا خوراک لذیذ دوناتها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

انتخاب شخصیت، مواد تشکیل دهنده خرید و شروع به ساخت دونات شیرین!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillFoodDaintyDoughnuts