بابا N 'من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   121 92.31% with 13 votes

نابود کردن همه چیز که در راه خود می آیند!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای حرکت انجمن به ضربت با چیز تیز
S برای حمله قوی

ActionSearch And Destroy