دوچرخهسواری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

دوچرخهسواری مانع از شدید game.Perform از stunts در هر سطح را به پایان برساند اختصاص داده task.Perform به عقب flips و مانع دیگر به گل points.Use 1،2،3،4،5 و 6 انجام stunts.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به ride.Use 1،2،3،4،5 و 6 به انجام stunts.

DrivingActionRacingStuntsBiker