Balty در مقابل Raawoo بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

تغذیه ماهی در زیر دریا.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBaltyRaawoo