توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید به ماندن در داخل مربع آبی را به عنوان زمانی که شما می توانید.

کنترل بازی:
کلید های arrow به کنترل توپ.

FunnyBalls